Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

VII Всеукраїнська наукова конференція ”Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави”

5–6 листопада 2014 року

Запрошуємо до участі в роботі VІІ Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави”, що відбудеться 5–6 листопада 2014 року в приміщенні Інституту соціальної та політичної психоло


Загальна інформація


ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 ПРОГРАМА

VII Всеукраїнської наукової конференції

5–6 листопада 2014 року, м. Київ

 

·ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Слюсаревський Микола Миколайович,

президент Асоціації політичних психологів України, директор
ІСПП НАПН України, чл.-кор. НАПН України

 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Кремень Василь Григорович,

президент НАПН України, дійсний член НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор

ДОПОВІДІ

Особистість у системі соціально-політичних координат

Максименко Сергій Дмитрович, дійсний член НАПН України, д. психол. н., професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, президент Товариства психологів України

Постмайданна Україна: деякі нові тенденції і старі проблеми суспільної свідомості

Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент НАПН України, к. психол. н., директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України

Психологічні наслідки сучасних соціально-політичних змін

Головаха Євген Іванович,  д. філос. н., професор, заст. директора Інституту соціології НАН України, перший віце-президент Асоціації політичних психологів України

Колективні травми і національний характер

Горностай Павло Петрович, д. психол. н., зав. лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Регіональні особливості структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді

Жадан Ірина Василівна, к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Динаміка геополітичних уявлень молоді на тлі російсько-українського конфлікту 2014 року

Дроздов Олександр Юрійович,  к. психол. н., доцент, докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Вибори 2014: соціально-психологічний зріз

Рибаченко Віктор Федорович, доцент кафедри зв’язків із громадськістю та реклами Київського національного ун-ту культури та мистецтв, шеф-редактор газети "Час і події", віце-президент Асоціації політичних психологів України


ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ

Майстер-клас "Практики фасилітації діалогів як інструмент консолідації громадської думки"

Організатор: І. В. Брунова-Калісецька, к. психол н., с. н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН
України

Майстер-клас "Технології  форсайту як інструмент консолідації громадської думки"

Організатор: О. Є. Духніч, к. психол н., с. н. с. лабораторії соціально-психологічних
технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Майстер-клас "Немає у революції початку, немає у революції кінця"

Організатор: О. Т. Плетка, м. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Майстер-клас "Соціодрама політичних конфліктів"

Організатор: П. П. Горностай, д. психол. н., зав. лабораторії  малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Ділова гра "Моделі консолідації суспільства в часи історичних надломів"

Організатор: О. В. Петрунько, д. психол. н., с. н. с., п. н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 РОБОТА В СЕКЦІЯХ

Секція № 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

1. Феноменологія соціальних очікувань особистості

Попович І. С., к. психол. н., доцент каф. педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету

2. Між філософією творення і мистецтвом руйнування

Суший О. В., к. філософ. н., доцент, зав. лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

3. Функціонування і трансформації ідеологій у соціумі: теоретичний аналіз

Жовтянська В. В., к. психол. н., с.н.с. лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

4. Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач

Траверсе Т. М., к. психол. н., доцент каф. соціальної психології ф-ту психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

5. Політична суб’єктність: умови становлення  та ознаки розвитку

Краснякова  А. О., н. с. лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

6. Досвід створення інструментарію дослідження практик політичної взаємодії

Скнар О. М., к. психол. н., с. н. с. лабораторії  психології політичної поведінки молоді
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

7. Дослідження громадянського розвитку дорослої особистості в контексті сучасних психологічних теорій

Лукашевич О. М., к. психол. н., доцент, докторант Національного педагогічного університету ім.  М. П. Драгоманова

8. Міфологізація суспільної свідомості в епоху соціально-політичної кризи

Сєдих К. В., д. психол. н., професор, зав. каф. психології Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 

Секція № 2
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО
ЖИТТЯ
ТА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

1. Імпліцитні моделі консолідації громадської думки у свідомості студентської молоді

Петрунько О. В., д. психол. н., с. н. с., п. н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

2. Семантичні координати соціальної взаємодії у політичній картині світу студентської молоді

Позняк С. І., к. психол. н., н. с. лабораторії  психології  політичної поведінки молоді
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

3. Громадянське суспільство в Україні (виклики сьогодення у світлі суб’єктно-вчинкового підходу)

Шульга В. Д., к. психол. н., н. с. лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

4. Копінг в умовах військових дій: виклики для українського суспільства

Родіна Н. В., д. психол. н., доцент, проф. каф. соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

5. Проблема політичної стабільності українського суспільства в контексті аналізу політичної культури

Кияшко Л. О., к. психол. н.,  доцент, п. н. с. лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Бородчак М. В., м. н. с. лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

6. Сучасне переосмислення іміджу політичного діяча

Кальницька  К. О., к. психол. н., доцент каф. соціальних наук і технологій Чернігівського національного технологічного університету

7. Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки

Фальковська Л. М. ст. викладач каф. соціальної та практичної психології Житомирського державного університету ім. Івана Франка

8. Історична метафора як когнітивний механізм структурування політичної картини світу

Дідук І. А., к. психол. н., с. н. с. лабораторії психології політичної поведінки молоді
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

9. Можливості оптимізації життєконструювання в контексті керування ризиками

Ларіна Т. О., к. психол. н., с. н. с. лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

10. Соціальні уявлення про політичне майбутнє України (на прикладі  політичних програм кандидатів у депутати Верховної Ради по мажоритарних округах)

Захаров К. В., аспірант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, директор аналітичного департаменту в Promedia Consulting

11. Демократія як найбільш успішна франшиза сучасності

Смотрицький А. В., аспірант  Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

Секція № 3

ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Подолання бідності як стилю життя в контексті ставлення до здоров’я: теоретико-методичні засади дослідження

Коробка Л. М., к. психол. н., доцент, с. н. с. лабораторії психології мас і спільнот
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

2. Запобігання та подолання бідності в процесі самовизначення у сфері освіти: до апробації соціально-психологічних засобів

Жорнова Олена І., д. пед. н., доцент, проф. каф. педагогіки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, п. н. с. лабораторії психології мас та спільнот
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

3. Цілі та способи психологічної допомоги носіям бідності як стилю життя

Васютинський В. О., д. психол. н., проф., зав. лабораторії психології мас і спільнот
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

4. Психологічні питання вивчення і оптимізації правового самовизначення осіб
з низьким економічним статусом

Бєлавіна Т. І., к. психол. н., с. н. с. лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

5. Можливості корекції труднощів у набутті соціального капіталу носіями бідності як стилю життя

Вінков В. Ю., м. н. с. лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

6. Політико-психологічне втручання в уявлення про "хороше" суспільство й "хорошу" науку, або Про комеморацію історичних розломів та формування нових схем соціально-психологічного мислення

Жорнова Ольга І., д. пед. н., доцент, п. н. с. лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


Секція № 4
ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ, МІЖГРУПОВИХ ВІДНОСИН, ГЕОПОЛІТИКИ

1. Геополітичний вибір: передумови і наслідки дисбалансу очікувань громадської думки та державної політики

Найдьонов М. І.,  д. психол. н., п. н. с. лабораторії  моніторингу суспільно-політичних процесів Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Григоровська Л. В., к. пед. н., доцент, учений секретар Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Найдьонова Л. А., д. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії психології масової комунікації
та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

2. Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку

Блинова О. Є., д. психол. н., проф., зав. каф. загальної та соціальної психології Херсонського державного університету

3. Формування команд засобами ціннісно-рольової картографії

Горбунова В. В., к. психол. н., доцент, с. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин  Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

4. Шляхи формування консолідованої громадської думки у цільових групах

Іванченко С. М., к. психол. н., с. н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

5. Аутсайдерська психологія як наслідок ментальних відхилень у сфері мотиваційно-вольової регуляції свідомості

Анцибор А. І., к. психол. н., доцент, зав. каф. педагогіки і психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

6. Теоретичні підходи до розуміння явищ конкуренції та співпраці в групі

Циганенко Г. В., к. психол. н., с. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин  Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

7. Оцінка своєї та інших груп представниками різних етнолінгвістичних спільнот
у полі дії механізмів формування образів "свій – чужий"

Бєлавін С. П., к. психол. н., психолог Всеукраїнської неурядової громадської організації "Європейська інтеграція"

8. Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін
у мас-медійному просторі

Сусська О. О., к. філол. н., доцент, проф. каф. зв’язків з громадськістю, психології і педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" 

9. Мотиваційний дискурс сучасного рекламного простору: тематичний вимір та лінгвістичні засоби його конструювання

Климчук В. О., к. психол. н., доцент, докторант Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

10. Методи побудови зв’язків з громадськістю політичними партіями за допомогою соціальних мереж та пошукових систем

Стрільчук О. В., аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 Секція № 5
ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

 

1. Регіональні особливості структурування ціннісної складової політичної картини світу студентської молоді

Жадан І. В.,  к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

2. Психологічні особливості мотиваційно-ціннісної основи вибору професії

Мяленко В. В., к. психол. н., н. с. лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

3. Психологічні особливості політичної соціалізації українських студентів

Дмитрова Т. В., к. психол. н., доцент каф. практичної психології та розвитку особистості Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

4. Соціально-психологічний тренінг як метод корекції інтернет-залежності молоді

Камінська О. В., к. психол. н., доцент каф. педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

5. Особливості візуалізації уявлень студентської молоді про владно-підвладну взаємодію

Остапенко І. В., м. н. с. лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

6. Психологічні особливості соціального капіталу як основи процесу соціалізації неповнолітніх делінквентів

Педько К. В., здобувач Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. н. с. Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

7. Особливості мотивації політичного лідерства молоді

Руда Н. Л., к. психол. н., доцент каф. практичної психології Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського

8. Свідомі і несвідомі чинники політичної поведінки молоді

  Коробанова О. Л. , к. психол. н., н. с. лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України


КРУГЛІ СТОЛИ

НОВІ ВИКЛИКИ ЧАСІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Керівники:  Л. А. Найдьонова, д. психол. н., заст. директора з наукової роботи ІСПП НАПН України, зав. лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; П. П. Горностай, д. психол. н., зав. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

На круглому столі планується обговорення викликів сучасного інформаційного простору України, визначення стратегій і тактик інформаційної війни, механізмів впливу медіа на маси, групи та індивідів, зокрема на дитячу аудиторію.  Передбачається окреслити нові завдання політичної психології, особливості наукових досліджень в умовах інформаційної війни та суспільних конфронтацій. Одним із завдань круглого столу є розгляд особливостей виховання патріотизму молоді в умовах інформаційного протистояння, оцінка потенціалу використання засобів медіаосвіти.

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2014:
ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІЗ ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ

Керівник ­–­ П. Д. Фролов, к. психол. н., зав. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

У  полі зору учасників круглого столу перебуватимуть  питання, пов’язані з результатами виборчих перегонів, їх  інтерпретація, а також оцінки щодо  виправданих і невиправданих  сподівань. Обговорюватимуться успіхи та прорахунки виборчих технологій-2014. Дискутуватимуться перспективи консолідації українського соціуму з огляду на перебіг та результати виборів, прогнозуватимуться  зміни в політичній еліті країни. У світлі минулих виборів розглядатимуться психологічні закономірності подальшого розгортання геополітичних процесів.

ПРОБЛЕМА КОЛЕКТИВНОЇ ТРАВМИ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ
ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ОПАНУВАННЯ

Керівник –  О. В. Суший, к. філос. н., доцент, зав. лабораторії моніторингу суспільно-політичних процесів ІСПП НАПН України

Предметом розгляду стане дискурс травми, що незмінно виникає у зв’язку з пережитими суспільством трагічними подіями і необхідністю подолати гострий соціогенний стрес, викликаний наслідками набутого психотравматичного досвіду. Саме тому пропонується реконструювати події в Україні 2013–2014 років, які поширюють свій вплив на масову свідомість, у рамках теорії травми, адже цей вплив надзвичайно глибокий, ці наслідки довготривалі та потребують детального дослідження. У ході круглого столу передбачається розгорнути дискусію щодо дискурсу соціальної травми в українському суспільстві, обговорити теоретико-методологічні засади дослідження соціуму в стані гострого соціогенного стресу, "колективної травми", "шоку", "посттравматичного синдрому"; визначити потенціал та можливості застосування концепції культурної травми для суспільної консолідації і загальнонаціонального примирення. У ході дискусії планується визначити оптимальні шляхи опанування травми на індивідуальному, колективному та соцієтальному рівнях, потужності ціннісноорієнтованої комунікації як механізму подолання виявів сепаратизму й радикалізму в країні.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ

Керівник О. М. Кочубейник, д. психол. н., зав. лабораторії психології спілкування
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

Розглядатимуться нагальні соціально-психологічні й політичні проблеми сьогодення, що постають перед українським суспільством і потребують свого невідкладного вирішення. Обговорюватимуться актуальні питання, повязані з розгортанням соціального діалогу, його розвитком, сенсом і призначенням у сучасних умовах. Значна увага приділятиметься аналізу чинників проблемної соціальної ситуації й об’єктивним передумовам, що спричиняють функціонування ефективного діалогу. Дискутуватимуться питання, що охоплюють дискурс мультикультуралізму, естетичний й міжконфесійний дискурси, а також розкривають соціально-групову ідентичність, соціальне партнерство й толерантність особистості. Предметом наукового обговорення поряд із цим стануть форми організації соціальних діалогів.

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДИСКУРСУ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:
МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ

Керівник ­– І. В. Жадан, к. психол. н., с. н. с., зав. лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

Передбачається обговорення ціннісних преференцій провідних політичних сил напередодні виборів 2012 і 2014 років (за результатами контент-аналізу політичних програм); особливостей уявлень молоді про соціальну взаємодію та соціальні практики.

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ


ПРАКТИКИ ФАСИЛІТАЦІЇ ДІАЛОГІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНСОЛІДАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Організатор – І. В. Брунова-Калісецька, к. психол. н., н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Майстер-клас буде присвячено демонстрації різних практик діалогу як засобу консолідації конфліктуючих частин суспільства через створення безпечної комунікативної атмо­сфери в діалоговій групі. Подібні практики використовуються для налагодження порозуміння, подолання образу ворога, негативних стереотипів тощо. Відвідувачі майстер-класу отримають досвід ведення діалогу, а також доступ до корисних ресурсів в Україні і за кордоном за темою трансформації конфліктів засобами діалогу.

 

ТЕХНОЛОГІЇ  ФОРСАЙТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНСОЛІДАЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Організатор – О. Є. Духніч, к. психол н., с. н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Методика форсайту, яка буде презентована на майстер-класі, є новітньою соціальною технологією та форматом комунікації, що дає змогу учасникам домовитися про спільний образ майбутнього, а визначивши його – щодо дій з наближення цього майбутнього. В Україні цей метод більш відомий у бізнес-колах як формат прогнозування розвитку під­приємства та полегшення процесу змін в організаціях. У роботі з освітянами, держслужбовцями та представниками місцевих громад цей метод зарекомендував себе як корисний для розвитку комунікації між усіма гравцями, залученими до розв’язання певної проблеми; у розробленні стратегій  реформування та візій майбутнього; як метод, який дає змогу розвивати стратегічне мислення, трансформувати конфліктну та ексклюзивну візію майбутнього в спільну. На  майстер-класі йтиметься  про те, як працювати з категорією майбутнього і формувати його ефективне спільне бачення в групі. Буде зроблено спробу виробити власний  форсайт за темою, яка цікава для аудиторії, та оцінити потенціал методу як інструменту консолідації громадської думки.

 

НЕМАЄ У РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ, НЕМАЄ У РЕВОЛЮЦІЇ КІНЦЯ

Організатор – О. Т. Плетка, м. н. с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Бунтарство і боротьба – у крові нашого народу. Боротьба за незалежність та свободу супроводжувала всю новітню історію України. Яким чином це відображається на нашому розумінні соціальних подій сьогодення і присвячено майстер-клас, на якому учасники матимуть змогу здійснити драматизацію ключових контекстів сприймання виру революційних подій крізь призму міфотворчості та рольових концепцій соціальної поведінки. На майстер-класі використовуватимуться методи драматерапії, казкотерапії та структурних розстановок.

 СОЦІОДРАМА ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

 Організатор – П. П. Горностай, д. психол. н., зав. лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

На майстер-класі досліджуватиметься сучасна ситуація політичного протистояння у зв'язку з подіями на південному сході України. Метод соціограми, що спирається на метафору "театру" – одну з найсильніших метафор у соціальній психології і соціології, використовуватиметься для психологічної роботи з груповими темами: соціальними стереотипами та упередженнями, груповими ідентичностями, колективними травмами, міжгруповими і внутрішньогруповими конфліктами та протистояннями, образом ворога і багатьма іншими проблемами великих і середніх груп.  Робота будуватиметься на драматургічному моделюванні соціальної ситуації і може мати багато варіантів розвитку і завершення залежно від характеру проблем і завдань соціограми (це може бути інсценування конкретної конфліктної ситуації або символічне зображення всього життя і діяльності групи).

 

ДІЛОВА ГРА
"МОДЕЛІ КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В ЧАСИ
ІСТОРИЧНИХ НАДЛОМІВ"

Організатор – О. В. Петрунько, д. психол. н., с. н. с., п. н. с. лабораторії соціально-психологічних технологій Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Ділова гра спрямована на активацію уявлень щодо консолідації суспільства з позиції соціальнорольових очікувань та відтворення консолідувальних міфів, які існують у свідомості учасників. У процесі виконання учасниками впізнаваних соціальних ролей: 1) відбудеться спільне конструювання моделі  консолідованого суспільства; 2) будуть осмислені й переосмислені соціально-психологічні проблеми, пов’язані з цим процесом. Результатом ділової гри має стати спільно створене нове знання про стратегії і моделі консолідації суспільства в часи складних історичних випробовань.

 

 


 

Події
Головна подія
2018 р.
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України